BETSAFE KASYNO

Betsafe to zdecydowanie jedna z najbardziej znanych na ?wiecie platform do uprawiania hazardu przez Internet. Niezale?nie lub mowa tutaj o zak?adach bukmacherskich, czy kasynie – Betsafe to uznana marka, kt?r? znaj? tak?e jednostki kompletnie niezwi?zane z hazardem.

Betsafe to platforma z bardzo d?ugim sta?em na rynku – po raz pierwszy zosta?a uruchomiona ju? w 2006 roku kalendarzowego. Betsafe najlepiej znamy pewnie z rynku zak?ad?w sportowych, gdzie jest to jedna z najbardziej cenionych marek na ?wiecie, stawiana niedaleko takich gigant?w jak Unibet, Bet365, czy Ladbrokes.https://zenwriting.net/38kqx52dpe Kasyno Betsafe r?wnie? jest jednak godne uwagi i wysoko plasuje si? w netowych rankingach.

Przy Betsafe znajdziemy w zasadzie wszystko czego chcemy – naprawd? atrakcyjne promocje, ca?kowite mn?stwo r??nego rodzaju konsol, unikatow? platform? do zak?ad?w sportowych, a tak?e napotykamy si? z profesjonalnym podej?ciem do klienta. Jest to marka, kt?r? zdecydowanie mo?na poleci? ka?demu – natomiast w szczeg?lno?ci pocz?tkuj?cym graczom, w charakterze ?e ci??ko o stron? internetow? lepiej skonstruowan? pod w stosunku do merytorycznym. Bez problemu odnajdziemy tutaj wszystkie informacje, jakich potrzebujemy.

Recenzja kasyna Betsafe

Betsafe to marka, jak? z pewno?ci? kojarzy jakikolwiek nas. Nawet osoby, kt?re nigdy nie by?y w ?aden spos?b zwi?zane z gr? w kasynie czy zak?adami bukmacherskimi powinny ju? gdzie? kojarzy? charakterystyczne logotyp tej marki – czy to z reklam na koszulkach pi?karzy, czy r??nego rodzaju baner?w, kt?re wydob?dziemy na licznych stronach netowych.

Betsafe to bez w?tpienia mi?dzynarodowa podest, kt?ra obs?uguje graczy z prawie stu r??nych pa?stwa. Jak widzimy – nie zaakceptowa? skupia si? ona wi?c wy??cznie na rynku w europie, ale obejmuje prawie ca?y ?wiat – jest to absolutny gigant hazardu online. Betsafe zosta?o uruchomione po raz pierwsze w 2006 roku i stosunkowo szybko zacz??o podbija? serca zawodnik?w. Marka wyrobi?a swoj? renom? przede wszystkim na zak?adach bukmacherskich, aczkolwiek samo kasyno te? jest niezwykle popularne i bardzo dobrze kalkulowane na wielu r??nych wortalach – polskim i zagranicznymi.

Mi?dzynarodowe nastawienie kasyna Betsafe mo?emy obecnie zauwa?y? po samych licencjach wymienionych na samym dole strony. Gracze ze Szwecji s? obs?ugiwani pod jedn? licencj?, gracze z Wielkiej Brytanii pod drug?, pozostali gracze Europejscy pod malta?sk? Malta Gaming Authority (MGA), a gracze z Polski… czysto prawnie nawet nie mog? gra? w tym kasynie z uwagi na ustaw? hazardow? spo?r?d 2017 roku. Aczkolwiek firma zdecydowanie stara si? o zatrzymanie Polskich graczy – dlatego w?a?nie adres URL podany powy?ej dla graczy z Polski znacz?co si? r??ni

Sk?d taki zabieg? Ju? t?umaczymy. Jak wiemy – razem z wej?ciem nowej ustawy hazardowej w 2017 roku kalendarzowego dost?p do stron hazardowych (przynajmniej tych, kt?re nie zgodzi?y si? na kooperacj? z rz?dem) zosta? zablokowany dla graczy z Lokalny (oczywi?cie, zmieniaj?c IP na np. Wielk? Brytani? b?d? Holandi? bez problemu wejdziemy na wi?kszo?? stron). St?d te? bukmacher Betsafe, by u?atwi? dost?p polskim graczom i nie zmusza? pierwotnego do korzystania z VPN, przygotowa? dla nas oddzielny adres URL – wraz z dodatkow? liczb? na ko?cu.

Jak wi?c widzimy – kasyno i bukmacher Betsafe niew?tpliwie oldschoolowa si? o zatrzymanie rodzimych graczy na swojej systemie. Nie stara si? o nich jednak wystarczaj?co mocno, aby otrzyma? polsk? autoryzacj? na oferowanie us?ug hazardowych. Chocia? nie mo?emy tak?e firmy za to wini?, bowiem wymagania jakie nale?y spe?ni? ?eby j? otrzyma? s? do?? spore.

Ponadto warto tutaj odr??ni? ?wietn? szat? graficzn? platformy Betsafe oraz naprawd? przejrzyste u?o?enie wszystkich element?w. Dzi?ki wstecz, ?e ca?y interfejs kasyna jest naprawd? przejrzysty, zawodnicy, nawet ci pocz?tkuj?cy, nie b?d? mieli najmniejszych wraz z nawigacj? po platformie. Kr?tko m?wi?c – zar?wno z kasyna, jak i zak?ad?w bukmacherskich Betsafe korzysta si? rzeczywi?cie przyjemnie.

W dodatek witryna internetowa Betsafe wydaje si? by? w pe?ni zoptymalizowana pod spodem urz?dzenia mobilne – mo?emy tutaj pogra? na w?asnych smartfonach i tabletach w co tylko chcemy. I to r?wnie komfortowo, jakie mo?liwo?ci z poziomu naszych ustrojstw stacjonarnych. Ponadto strona wczytuje si? r?wnie dobrze dzi?ki ka?dym z system?w operacyjnych – iOS, Android jak i r?wnie? Windows.

Ca?kiem ju? jednak o kwestiach technicznych. Przejd?my do przyjemniejszych rzeczy – np. po co tutaj w rzeczywisto?ci mamy mo?liwo?? zagra?? Ju? m?wimy.

W kasynie Betsafe mo?emy zagra? w wideo sloty, ruletk?, gry jackpot, gry sto?owe, gry doskona?e, blackjacka, wideo pokera jak i r?wnie? gry na ?ywo. Kasyno nie podaje jednak cyfry dostawc?w oprogramowania oraz nie pozwala posortowa? gier po zale?no?ci od dostawcy. Wiemy jednak, ?e jest pierwotnego przynajmniej 20 i istniej? to na przyk?ad: Barcrest, Big Time Gaming, Blueprint, Elk Studios, Red Tiger, Microgaming, NetEnt, NextGen Gaming, Evolution Gaming, Yggdrasil, Play’N Jego, Quickspin, Playtech.

Ponadto, nawet gdy zak?ady bukmacherskie nie s? naszym kluczowym przedmiotem zainteresowania, zdecydowanie warto jest zaznajomi? si? z platform? do zak?ad?w sportowych Betsafe. Jest to jeden z najlepszych bukmacher?w na ?wiecie z solidnymi kursami i naprawd? ogromn? kolekcj? sport?w. Mo?emy tutaj obstawi? mi?dzy innymi takie sporty jak: pi?ka no?na, tenis ziemny, hokej na lodzie, koszyk?wka, bilard, kolarstwo, krykiet, a nawet Pesapallo (kompletnie nieznan? dla wi?kszo?ci os?b dyscyplin?).

Jak zobaczymy – mo?liwo?ci je?li idzie o zak?ady bukmacherskie w Betsafe s? naprawd? wielkie. Mo?emy tutaj obstawi? w zasadzie ka?d? dyscyplin?, jak? istnieje. Naturalnie, najwi?ksz? ilo?ci? wydarze? wyr??nia si? pi?ka no?na – na czas pisania recenzji do obstawienia wydaje si? prawie 12 000 wydarze?!

Ponadto warto tutaj wspomnie? o ?wietnej platformie do zak?ad?w sportowych na ?ywo. Dzia?a ona naprawd? szybko i fachowo, wszystkie elementy s? rzeczywi?cie przejrzyste i ilo?? zdarze? oraz dyscyplin r?wnie? wydaje si? naprawd? spora.

Co jeszcze sprawia, ?e platforma Betsafe jest faktycznie dobra? Naprawd? rozbudowana poda? promocyjna! Poni?ej zamieszczamy list? wszystkich promocji z jakich mo?emy skorzysta?.

Promocje sportowe:

Witaj w Betsafe – czyli bonus powitalny r?wny 100% kwoty depozytu s?u??ce do 200 z?. Wybierz sw?j turniej – co tydzie? we? udzia? w nowatorskim turnieju. Sportowy tydzie? – co tydzie? zak?ad on-line bezpiecznie do 20 z? oraz 5 darmowych spin?w na slot Twin Spin. Nieregularne promocje z okazji jakiego? wydarzenia, np. w czas pisania recenzji wydaje si? to zak?ad bez ryzyka r?wny 20 z? na bitw? G?owacki kontra Briedis. Rabaty kasynowe:

Bonus powitalny – trzy bonusy od depozytu do razem nawet 4000 z? + darmowe spiny. Magiczne combo – graj o frakcja puli r?wnej 100 000 z?. Zafunduj sobie bezp?atne spiny – codziennie poniek?d 25 darmowych spin?w s?u??ce do 9 topowych gier w kasynie Betsafe. Zanim jednak rozpoczniemy gr?, warto jest zaznajomi? si? z obowi?zuj?cymi na platformie Betsafe zasadami.

Pierwsz? rzecz? o kt?rej musimy tutaj pami?ta? jest zasada m?wi?ca na temat nieaktywno?ci. Konto za nieaktywne uznaje si?, gdy nie logujemy si? do niego przez okres 12 miesi?cy lub d?u?ej. Betsafe, inaczej ni? w przypadku niekt?rych kasyn, nie wyklucza jednak nieaktywnych kont. Jakkolwiek nalicza stosown? op?at? administracyjn? za ka?dy miesi?c nieaktywno?ci, licz?c od 13 miesi?ca nieaktywno?ci. Taka op?ata wydaje si? r?wna 5 EUR.

Drugim istotnym aspektem jest kwestia weryfikacji identyczno?ci. Aby m?c gra? dzi?ki platformie Betsafe i bez ogranicze? wp?aca? oraz wyp?aca? nak?ady b?dziemy musieli pomy?lnie przej?? weryfikacj? to?samo?ci. Nie wydaje si? to ani troch? skomplikowany tok i wystarczy, ?e jeste?my w stanie przes?a? skan swojego dokumentu to?samo?ci (paszport, dow?d osobisty, prawo jazdy) oraz potwierdzi? nasz link zamieszkania – wystarczy a? do tego np. wyci?g wraz z banku.

Tym samym warto tutaj przypomnie? uniwersaln? dla faktycznie wszelkich kasyn i zak?ad?w bukmacherskich regu?? – mo?emy mie? tylko jedno konto w jedn? to?samo?? / jeden adres IP / jedno gospodarstwo domowe. Nie powinni?my bada? zak?ada? wi?cej ni? jednego konta, poniewa? ryzykujemy strat? obu. Poza tym z uwagi na wym?g weryfikacji i faktycznie nie jeste?my w dzieje nic zrobi? z ogromniejsz? ilo?ci? kont je?eli nie zostan? one zweryfikowane.

Na koniec wskazane jest tutaj tak?e wspomnie? na temat obs?udze klienta Betsafe, w sensie technicznym naprawd? profesjonalna. Kontakt z pracownikami Betsafe to czysta przyjemno?? i mo?emy by? pewni, ?e szybko rozwi??? oni nasz problem lub nakieruj? na odpowiedni? koncepcj?.

Obs?uga kontrahenta Betsafe jest oczywi?cie dost?pna w j?zyku polskim – aczkolwiek nale?y zauwa?y?, ?e z polskim supportem jeste?my wstanie nawi?za? kontakt wy??cznie po godzinach od 11: 00 do 18: 00.

Bonus powitalny w kasynie Betsafe

Bonus powitalny przy Betsafe to co?, wraz z czym koniecznie musimy si? zapozna?. W Betsafe wyr??niamy jednak dwie oferty powitalne – jedn? skierowan? a? do graczy kasyna, a naczeln? skierowan? do graczy warsztat?w bukmacherskich.

Oba te bonusy s? bonusami od depozytu, kt?rych cena jest zale?na od sumy naszego depozytu. Na przyk?ad, je?eli w przypadku bonusu r?wnego 100% kwoty depozytu wp?acimy 200 z? – otrzymamy drugie tyle (200 z?) na gr?. Je?eli jednak przyk?adowy bonus sta?by si? r?wny 50% kwoty depozytu, przy wp?acie 200 z? otrzymaliby?my zaledwie 100 z?otych w postaci ?rodk?w bonusowych.

Wszystkie bonusy od depozytu dzia?aj? w tej samej zasadzie. Powinni?my jednak pami?ta?, ?e wielu z tych bonus?w b?dzie te? ograniczony do danej sumy. Na przyk?ad bonus sportowy jest ograniczony do dwie st?wy z? – oznacza to, ?e bez wzgl?du na to ile wp?acimy, czy b?dzie to 300, 500, czy 1000 z? – w ramach ?rodk?w bonusowych i tak otrzymamy w najwy?szym stopniu 200 z?.

Proste, prawda? Na ko?cu trzeba ju? tylko pami?ta? na temat warunkach obrotu. Obr?t to nic innego jak liczba razy jak? musimy zagra? za sum? otrzymanego bonusu b?d? sum? bonusu + kwalifikuj?cego depozytu, aby by? w stanie wyp?aci? ?rodki bonusowe. Przejd?my ju? jednak do opisywania poszczeg?lnych promocji.

Bonus na zak?ady bukmacherskie

Bonus powitalny na zak?ady bukmacherskie jest r?wny sto procent kwoty depozytu do 200 z?. Jest to bardzo prosta promocja – wp?acamy, dostajemy drugie tyle i obstawiamy. Musimy jednak nie zapomina? o kilku istotnych elementach.

Przede wszelkim zanim b?dziemy mogli wyp?aci? stosowane przez nas ?rodki z kasyna, b?dziemy musieli spe?ni? wymagania obrotu bonusem, kt?re s? r?wne 8 razy kwota bonusu.

Drugim zasadniczym czynnikiem jest to, i? do obrotu licz? si? tylko zdarzenia o warsztacie minimum 1. 50. Na spe?nienie warunk?w obrotu dysponujemy 30 dni, licz?c od czasu jego otrzymania. Je?eli zdecydujemy si? anulowa? bonus, stracimy zar?wno ca?y bonus, jak i r?wnie? wszystkie wygrane pochodz?ce spo?r?d zak?ad?w postawionych za nak?ady bonusowe.

Bonus na kasyno

Bonus kasynowy w Betsafe jest trzycz??ciowy. Co to oznacza? Oznacza to, ?e mo?emy tutaj skorzysta? nie tylko z jednego, a a? z trzech r??norodnych bonus?w.

Pierwsza cz??? oferty powitalnej to bonus r?wny 100% sumy depozytu do 1000 z? + 10 du?ych spin?w na slot Gonzo’s Quest. Druga cz??? oferty powitalnej to bonus r?wny 50% kwoty depozytu do tysi?c z? + 25 darmowych spin?w na slot Gonzo’s Quest. Trzecia i ostatnia cz??? oferty powitalnej to bonus r?wny 100% sumy depozytu do nawet 2000 z? + 25 bezp?atnych spin?w na slot Gonzo’s Quest.

Jak widzimy, jest to jedna z tych promocji, kt?ra nie traci na atrakcyjno?ci, a wraz zyskuje, bowiem to w?a?nie ten trzeci bonus jest najwi?kszy i potencjalnie najbardziej lukratywny. Jest to bez w?tpienia jedna z lepszych ofert powitalnych z jakimi mo?emy si? pozna? w bran?y.

Nim jednak do niej przyst?pimy musimy wpierw zapozna? si? z kilkoma kluczowymi regu?ami.

Oferta powitalna jest skierowana wy??cznie do nowych u?ytkownik?w i gubi wa?no?? 30 dni po rejestracji – mamy wi?c tylko miesi?c, aby korzysta? z promocji. Minimalna suma depozytu kwalifikuj?ca nas a? do wzi?cia udzia?u w ofert to 15 z?. Depozyty z?o?one za po?rednictwem portfeli Skrill i Neteller nie kwalifikuj? si? do promocji. Nie zaakceptowa? mo?emy sobie wybra? spo?r?d kt?rej z cz??ci propozycji powitalnej chcieliby?my skorzysta?. Odblokowuj? si? ono kolejno – pierwszy bonus odblokowuje inny, a drugi odblokowuje trzeci. Zanim b?dziemy mogli wyp?aci? swoje ?rodki bonusowe a tak?e pochodz?ce z nich wygrane musimy wpierw spe?ni? oczekiwania obrotu, kt?re s? r?wne 40 razy kwota bonusu.

Na dokonanie obrotu mamy 30 dni, licz?c od momentu jego otrzymania. Warto tutaj tak?e zauwa?y?, ?e nie wszystkie gry licz? si? s?u??ce do obrotu podobnie. Jest tu ca?kiem du?a rozbie?no?? po zale?no?ci od tego, kt?ry rodzaj gry wybrali?my.

Wideo sloty i automaty licz? si? w 100%. Gry na ?ywo licz? si? w 20%. Ruletka wa?ny jest w 10% (wyj?tkiem wydaje si? by? ruletka na ?ywo, Red Dog, Caribbean Stud i kilka wi?cej gier). Blackjack liczy si? w 5% (wyj?tkiem jest blackjack w ?ywo, Pontoon, Baccarat jak i r?wnie? kilka wi?cej gier). Jakie mo?liwo?ci czyli, ?e dana gra liczy si? do wymaga? obrotu tylko w 20% czy 5%? Na przyk?ad – stawiaj?c 5 z? na sloty, do obrotu wliczone zostanie pe?ne 5 z?otych (100% postawionej kwoty). Je?eli jednak postawimy np. w ruletk?, przy zak?adzie r?wnym 5 z? wliczy naszej firmie si? zaledwie 50 gr (10% postawionej kwoty).

Przed skorzystaniem z kt?rejkolwiek z promocji powitalnych nale?y zapozna? si? z regulaminem. Znajdziemy tam bardziej specjalne informacje odno?nie promocji, pomi?dzy innymi to, jakie zabawy zosta?y wy??czone z ofert i w jakim poziomie.